liiketoiminta­lähtöistä it-konsultointia

Miili Consulting tarjoaa liiketoiminta­lähtöistä IT-konsultointia. Meille tekniik­kaakin tärkeämpää on asiakkaan liike­toi­minnan tarpeiden ymmär­tä­minen. Menetelmiemme avulla saamme kehit­täjät ja liike­toi­min­nasta vastaavat puhumaan samaa kieltä ja ymmär­tä­mään toisiaan.

Tarjoamme ohjel­mis­toa­li­han­kin­tana ammat­ti­tai­toista full stack ‑ohjelmisto­kehitystä, ohjel­mis­toark­ki­teh­tuurin suunnit­te­lu­pal­ve­luita ja laadun­var­mis­tus­pal­ve­luita. Lisäksi tarjoamme proses­si­ke­hi­tys­pal­ve­luita, joissa käytämme Event Storming menetelmää. 

miilin kulttuuri

Miili Consulting sai alkunsa Ilkka Hauta-ahon halusta tarjota liike­toi­min­ta­läh­töisiä IT-palveluja, joiden palava sydän ovat hyvin­voivat työnte­kijät ja arvokeskeinen yritys­kult­tuuri. Me uskomme, että tyyty­väiset työnte­kijät ovat asiakas­tyy­ty­väi­syyden moottori ja siivet. Arvomme kitey­tyvät luotta­muk­seen, kuunte­le­mi­seen, kette­ryy­teen, oppimi­seen ja uudis­tu­mi­seen, sekä välit­tä­mi­seen. Ne näkyvät työssämme, viestin­näs­sämme ja teois­samme joka päivä. 

Etsimme jatku­vasti uusia IT-alan ammat­ti­laisia liitty­mään rentoon joukkoomme. Voit tutustua tiimiimme ja katsoa avoimet työpaikat urasi­vuil­tamme!