Miili Consulting tarjoaa liiketoiminta­lähtöistä ohjelmisto­konsultointia. Meille tekniik­kaakin tärkeämpää on asiakkaan liike­toi­minnan tarpeiden ymmär­tä­minen. Menetelmiemme avulla saamme kehit­täjät ja liike­toi­min­nasta vastaavat puhumaan samaa kieltä ja ymmär­tä­mään toisiaan, ja näin parempiin tuloksiin. Tunnuslauseemme ”Business-Driven IT” kuvaa hyvin tätä missiotamme. 

Tarjoamme ohjel­mis­toa­li­han­kin­tana ammat­ti­tai­toista full stack ohjelmisto­kehitystä, ohjel­mis­toark­ki­teh­tuurin suunnit­te­lu­pal­ve­luita ja laadun­var­mis­tus­pal­ve­luita. Lisäksi tarjoamme proses­si­ke­hi­tys­pal­ve­luita, joissa käytämme Event Storming menetelmää. Järjestämiemme Event Storming työpa­jojen avulla yrityk­senne IT-järjestelmät saadaan tukemaan ydinlii­ke­toi­min­taanne parhaalla mahdol­li­sella tavalla. 

miilin kulttuuri

Miili Consulting sai alkunsa Ilkka Hauta-ahon halusta tarjota liike­toi­min­ta­läh­töisiä IT-palveluja, joiden palava sydän ovat hyvin­voivat työnte­kijät ja arvokeskeinen yritys­kult­tuuri. Me uskomme, että tyyty­väiset työnte­kijät ovat asiakas­tyy­ty­väi­syyden moottori ja siivet. Arvomme kitey­tyvät luotta­muk­seen, kuunte­le­mi­seen, kette­ryy­teen, oppimi­seen ja uudis­tu­mi­seen, sekä välit­tä­mi­seen. Ne näkyvät työssämme, viestin­näs­sämme ja teois­samme joka päivä.

Miili Consulting arvot
Miili Consulting arvot