asiakas­lähtöistä
ohjelmisto­suunnittelua

Miili Consulting tarjoaa asiakas­lähtöistä IT-ohjelmistokonsultointia ja ammat­ti­tai­toista ohjelmisto­suunnittelua, tavoit­tee­namme ratkaista asiakkaan liike­toi­min­nal­lisia ongelmia tieto­tek­niikan keinoin. Tekniikkaakin tärkeämpää on kuitenkin asiakkaan tarpeiden ymmär­tä­minen ja parhaan mahdol­lisen ratkaisun löytä­minen. Tunnuslauseemme “Business Driven IT” kuvaa hyvin tätä missiotamme.

Meiltä saat ammat­ti­tai­toista full stack ‑ohjelmisto­suunnittelua ja hands on ‑ohjel­mis­toark­ki­teh­ti­re­surs­seja nopealla aikatau­lulla. Lisäksi järjes­tämme ideoin­ti­pa­joja, joiden avulla yrityk­sesi IT-järjestelmät saadaan tukemaan ydinlii­ke­toi­min­taanne parhaalla mahdol­li­sella tavalla.

Miilin arvot

Arvomme ohjaavat tapaamme toimia. Ne näkyvät työssämme, viestin­näs­sämme ja teois­samme joka päivä.

Miili Consulting arvot ympyräkuviossa. LUOTTAEN Rehellisyys, Läpinäkyvvys, Vapaus, Joustavuus. KUNNIOITTAEN
Tasa-arvo, Rohkeus, Erilaisuus, Hyväksyntä. OPPIEN JA UUDISTUEN
Ketteryys, Haasteet, Kehitys, Tuki. VÄLITTÄEN
Hyvä arki,Turvallisuus,
Joustavuus.