Siirry suoraan sisältöön

liiketoiminta­lähtöistä it-konsultointia

Miili Consulting tarjoaa liiketoiminta­lähtöistä IT-konsultointia. Meille tekniik­kaakin tärkeämpää on asiakkaan liike­toi­minnan tarpeiden ymmär­tä­minen. Tarjoamme ohjel­mis­toa­li­han­kin­tana ammat­ti­tai­toista full stack ‑ohjelmisto­kehitystä, ohjel­mis­toark­ki­teh­tuurin suunnit­te­lu­pal­ve­luita ja proses­si­ke­hi­tys­pal­ve­luita.

Miili Consultingilla keskiössä ovat hyvin­voivat työnte­kijät ja arvokeskeinen yritys­kult­tuuri. Me uskomme, että tyyty­väiset työnte­kijät ovat asiakas­tyy­ty­väi­syyden moottori ja siivet. Miili viittaa heprean­kie­li­seen sanaan Mili, joka tarkoittaa luotto­ys­tävää. Haluammekin olla asiak­kai­demme ja työnte­ki­jöi­demme luotet­tava kumppani koko matkan ajan, ja se on asia, johon panos­tamme kaikessa toiminnassamme. 

URA MIILILLÄ?

Miili Consulting on pieni ja ketterä, arvokeskeinen yritys, jonka palava sydän ovat motivoi­tu­neet ja hyvin­voivat työnte­kijät. Arvomme ovat työnte­ki­jä­läh­töisiä, ja ne kitey­tyvät luotta­muk­seen, kuunte­le­mi­seen, kette­ryy­teen, oppimi­seen ja uudis­tu­mi­seen, sekä välit­tä­mi­seen. Ne näkyvät työssämme, viestin­näs­sämme ja teois­samme joka päivä. 

Etsimme jatku­vasti uusia IT-alan ammat­ti­laisia liitty­mään rentoon joukkoomme. Voit tutustua tiimiimme ja katsoa avoimet työpaikat urasi­vuil­tamme!

räätälöidyt palvelut

miili on hyvän mielen työpaikka!

kuinka voimme auttaa?

Olemme ketterä asian­tun­ti­jasi ohjelmisto­konsultoin­nissa. Ota yhteyttä jos tarvitset räätälöityjä ohjel­mis­to­ke­hi­tys­pal­ve­luita tai asian­tun­ti­joita projektiisi!