Siirry suoraan sisältöön

arkkitehtuuri­suunnittelua vuosien kokemuksella

arkkitehtuuri­suunnittelu

Arkkitehtuurisuunnittelun lähtö­kohta on liike­toi­minta ja sen vaatimukset. Emme näe arkkitehtuuri­suunnittelua pelkäs­tään teknisen dokumentin tuotta­mi­sena, vaan ennemmin liike­toi­minnan kuvauk­sena tekni­sestä näkökul­masta. Tuotamme arkki­teh­tuu­ri­suun­ni­telman, joka tukee yrityk­sesi liike­toi­mintaa parhaalla mahdol­li­sella tavalla.

Paras loppu­tulos saavu­te­taan yhteis­työllä liike­toi­min­nasta vastaa­vien ja tekni­sestä toteu­tuk­sesta vastaa­vien henki­löiden välillä, jolloin tieto kulkee sujuvasti osapuolten välillä, ja liike­toi­minnan lähtö­kohdat saadaan osaksi teknistä suunnittelua. 

Miksi huolel­linen arkkitehtuuri­suunnittelu on tärkeää?

Arkkitehtuurisuunnittelu auttaa hahmot­ta­maan, mitä järjes­telmiä yrityk­sillä on käytös­sään ja kuinka ne linkit­tyvät liike­toi­min­taan. Tämä mahdol­listaa jo olemassa olevien järjes­tel­mien tehokkaan hyödyn­tä­misen nykyisiä tai uusia palveluja kehitet­täessä. Huolellinen arkkitehtuuri­suunnittelu auttaa pitämään IT-palveluiden kokonai­suuden mahdol­li­simman yksin­ker­tai­sena ja selkeänä. Se mahdol­listaa myös uusiin haastei­siin vastaa­misen ja mukau­tu­misen kette­rästi. Toisaalta huolel­linen arkki­teh­tuu­ri­suun­ni­telma auttaa myös ymmär­tä­mään paremmin asiak­kai­tasi ja mikä tuottaa heille arvoa.

Mistä tunnistaa onnis­tu­neen arkkitehtisuunnitelman?

  • Järjestelmät on kuvattu loogi­sella ja fyysi­sellä tasolla
  • Suunnitelmassa käytetään liike­toi­minnan termejä
  • Sisältää kattavan tietoturvamallinnuksen
  • Yritykset hahmot­tavat käytös­sään olevat järjes­telmät ja ymmär­tävät, kuinka ne vaikut­tavat liiketoimintaan
  • Arkkitehtuurisuunnitelman lähtö­koh­tana ovat yrityk­sesi liike­toi­minnan tarpeet

Arkkitehtuurisuunnitelman avulla onnistut monimut­kai­sim­mis­sakin projekteissa!

Miilillä arkki­teh­ti­suun­nit­telu toteu­te­taan aina asiakkaan tarpeita kuunnellen. Omaamme kymmenien vuosien kokemuksen arkki­teh­tuu­ri­suun­nit­te­lusta ja liike­toi­min­ta­läh­töi­sestä IT-konsultoinnista. Ota rohkeasti yhteyttä meihin ja katsotaan yhdessä, kuinka voisimme olla teille avuksi parhaalla mahdol­li­sella tavalla. Arkkitehtisuunnittelu-projektin kesto ja hinnoit­telu sovitaan aina tapaus­kohtaisesti. Suosittelemme yhdis­tä­mään myös Event Storming-workshopin arkki­teh­tuu­ri­suun­ni­telman yhteyteen.

Ota meihin yhteyttä ja mietitään yhdessä sopivimmat ratkaisut juuri teidän yrityk­senne tarpeisiin!