Siirry suoraan sisältöön

biokemististä ohjelmisto­kehittäjäksi

Uran vaihta­minen vaatii aina paljon rohkeutta ja sitä Satu Hyväriseltä löytyy. Yli kymmenen vuotta bioke­mis­tinä työsken­nellyt Satu kiinnostui ohjel­moin­nista ja päätyi aloit­ta­maan uuden uran ohjel­mis­to­ke­hit­tä­jänä Miilillä. Rohkeus todella kannatti, sillä Satu elää tänään unelmaansa!

Ura bioke­mis­tinä

Satu Hyvärisen matka ohjelmisto­kehittäjäksi ei ole ollut kaikkein perin­teisin, mutta sitäkin värik­käämpi ja mielen­kiin­toi­sempi. Satu opiskeli alunperin kemian laite­tek­niikan diplomi-insinööriksi. Tämän jälkeen hän vaihtoi biokemian / immuno­lo­gian alalle ja kymmenen vuotta hurahti työsken­nel­lessä labora­to­riossa. Tänä aikana Satu väitteli myös tohtoriksi.

Kolmisen vuotta sitten Satu lähti yliopis­tolta ja siirtyi työsken­te­le­mään Orion Diagnosticalle diagnos­tisten testien tuote­ke­hit­tä­jäksi. Palava kipinä koodaa­mi­seen syttyi, kun Satu alkoi vapaa-ajallaan koodata pikku sovel­luksia Apple-puhelimeensa. Näitä kooda­tes­saan Satu huomasi, että hän halusi oppia lisää aiheesta ja alkoi suorittaa MOOC-kursseja Helsingin yliopis­tolla. Nälkä kasvoi syödessä ja siksi Satu suoritti lisää kursseja niin paljon kuin töiltään ehti. 

Unelmista totta

Yrityksessä, jossa Satu työsken­teli, tuote­ke­hi­tystä alettiin supis­ta­maan vuonna 2019. Ohjelmistokehityksen opintoja oli kuitenkin ehtinyt kertyä niin paljon töiden ohessa, että YT-neuvottelut tarjo­sivat hyvän sauman tavoi­tella uutta uraa ohjel­mis­to­ke­hi­tyksen parissa. Satu haki Sarasen rekry­toi­vaan koulu­tus­oh­jel­maan, jonka tarkoi­tuk­sena on uudel­leen­kou­luttaa työnte­ki­jöitä. Satu valittiin ohjelmaan usean hakijan joukosta ja hänelle alettiin etsiä yhteis­työy­ri­tystä, jossa hän pääsisi sukel­ta­maan ohjel­mis­to­ke­hi­tyksen saloihin.

Miili Consultingin perustaja Ilkka Horsma kiinnostui, otti yhteyttä ja tarjosi Sadulle töitä ohjel­mis­to­ke­hit­tä­jänä. Ilkka ja Satu paiska­sivat kättä yhteen ja nykyään Satu elää päivit­täin unelmaansa Miilillä. Kiinnostavia projek­teja ja mahdol­li­suuksia oppia on ollut tarjolla heti ensim­mäi­sestä työpäi­västä lähtien. 

” Projektit ovat olleet mielen­kiin­toisia ja täällä on oikeas­taan mahdo­tonta tylsistyä. Asiat saa myös tehdä omalla tavallaan rauhassa ilman, että kukaan hengit­täisi niskaan. Miilin työpo­rukka on myös ollut mahtava!”

Miili Consulting syntyi Ilkka Horsman halusta luoda IT-osaajille työpaikka, jossa työnte­ki­jöiden hyvin­vointi ja kehit­ty­minen ovat keskiössä. Pienen konsult­ti­talon etuna on joustava työym­pä­ristö, jossa jokainen työnte­kijä voidaan huomioida yksilönä ja vastata juuri hänen tarpeisiinsa. 

Miilillä myös tiimin monimuo­toi­suus on tärkeää. Olemmekin kiinnos­tu­neita kuulemaan lisää sinusta olit sitten kokenut ohjel­mis­to­ke­hi­tyksen konkari, tulevai­suuden super­tähti, juuri Suomeen rantau­tunut tai uranvaih­taja vailla uusia haasteita. Jätä rohkeasti yhteys­tie­tosi niin olemme sinuun yhtey­dessä ja kerromme lisää projekteistamme!