ohjelmisto­arkki­tehdin kynästä

Miilin blogissa pohditaan, miten ICT-tietotaidolla varus­tettu ohjel­mis­toark­ki­tehti voi omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että saisimme lukea enemmän onnis­tu­neista IT-projekteista kuin epäon­nis­tu­neista. Kokemuksia menneistä ja nykyi­sistä projek­teista sekä hyviksi havait­tuja neuvoja ja menetelmiä, miten IT-järjestelmän suunnit­te­lija tai arkki­tehti voi lisätä omaa ymmär­rys­tään raken­net­ta­vasta järjes­tel­mästä. Jaetaan myös näkemyksiä siitä, miten IT-ammattilaisten koulu­tusta voitai­siin parantaa, jotta heillä olisi paremmat eväät suunni­tella toimivia järjestelmiä. 

PIELEEN MENNEET OHJELMISTOPROJEKTIT


Olen törmännyt alla olevaan kuvasar­jaan useasti, kun epäon­nis­tu­neita IT-järjestelmäprojekteja on esitelty julki­suu­dessa. On kerrottu siitä, miten loppu­käyt­täjät unohdet­tiin ja miten järjes­telmä on käyttö­kel­voton. On hukattu… Lue lisää »

ohjelmisto­projektien vaati­mukset selviksi


Opiskellessani IT-alaa reilut kaksi­kym­mentä vuotta sitten ohjelmisto­projektien toteut­ta­mi­seen opetet­tiin käytän­nössä vain yksi tapa, vesipu­tous­malli. Tämän jälkeen on tullut monia uusia tapoja, scrum ja kanban muutamia… Lue lisää »

Lopussa kilistellään shampanjaa…


Olen ollut urani aikana mukana useissa erilai­sissa projek­teissa. Olen samalla huomannut, miten vaati­musten määrit­tely on muuttunut ajan saatossa. Aina n. 2010 saakka vaati­muksia määri­tel­tiin ns. Perinteisen mallin mukaan… Lue lisää »

Biokemististä ohjel­mis­to­ke­hit­tä­jäksi


Uran vaihta­minen vaatii aina paljon rohkeutta ja sitä Satu Hyväriseltä löytyy. Yli kymmenen vuotta bioke­mis­tinä työsken­nellyt Satu kiinnostui ohjel­moin­nista ja päätyi aloit­ta­maan uuden uran ohjel­mis­to­ke­hit­tä­jänä Miilillä. Rohkeus todella kannatti, sillä Satu elää tänään unelmaansa… Lue lisää »

devaaja, näin nostat työmarkkina-arvoasi entisestään!


Devaaja, haavei­letko palkan­ko­ro­tuk­sesta tai mietitkö miksi joku muu tienaa enemmän kuin sinä? Työmarkkioiden kysytyimpiä työnte­ki­jöitä yhdistää usein yksi tekijä; jatkuva halu kehittyä ja uudistua. Usein näillä työnte­ki­jöillä on myös eniten neuvot­te­lu­varaa palkassa. Keräsimme kuuden kohdan listan asioista, joilla nostat työmarkkina-arvoasi entises­täään. Lue lisää »