Siirry suoraan sisältöön

DEVAAJA, NÄIN NOSTAT TYÖMARKKINA-ARVOASI ENTISESTÄÄN!

Devaaja, haavei­letko palkan­ko­ro­tuk­sesta tai mietitkö miksi joku muu tienaa enemmän kuin sinä? Työmarkkinoiden kysytyimpiä työnte­ki­jöitä yhdistää usein yksi tekijä; jatkuva halu kehittyä ja uudistua. Usein näillä työnte­ki­jöillä on myös eniten neuvot­te­lu­varaa palkassa. Keräsimme kuuden kohdan listan asioista, joilla nostat työmarkkina-arvoasi entises­tään.

Liikkuva kivi ei sammaloidu

Tuntuuko, että putosit kehityksen aallon­har­jalta työsken­nel­les­säsi samassa projek­tissa useamman vuoden? Niin kutsuttu projek­ti­kierto on tehokas tapa varmistaa, että osaaminen pysyy jatku­vasti ajan tasalla ja työmarkkina-arvo korkeana. Kannattaakin hakeutua työpaik­koihin, jotka tarjoavat mahdol­li­suuden siirtyä uusiin projek­teihin säännöl­lisin väliajoin yrityksen sisällä. Toinen tapa välttää osaamisen näivet­ty­minen on vaihtaa työpaikkaa ja jatkaa sitä kautta uusiin projekteihin.

Uteliaisuus maan perii

Työmarkkina-arvoaan voi tehok­kaasti nostaa omatoi­mi­silla vapaa-ajan projek­teilla. Hyvän ohjelmisto­kehittäjän tunnus­piirre onkin usein juuri luontainen kiinnostus oppia uutta. Vapaa-ajalla voi esimer­kiksi tehdä omia MOOC-projekteja, lukea kirjoja ja blogeja itseään kiinnos­ta­vista aiheista. Myös Udemy ja Coursera tarjoaa hyödyl­lisiä kursseja vapaa-ajan opiskeluun.

Pehmeät taidot ohjelmisto­kehittäjän työvälineenä

Pehmeiden taitojen merkitys kasvaa valtavaa vauhtia myös ohjel­mis­to­ke­hit­tä­jien työteh­tä­vissä. Pehmeillä taidoilla tarkoi­te­taan kaikkia yksilön ei-teknisiä taitoja ja ominai­suuksia kuten esimer­kiksi tiimityö- ja vuoro­vai­ku­tus­tai­toja. Erityisesti ohjelmisto­kehittäjän senio­ri­teetin kasvaessa näiden taitojen merkitys korostuu. Tärkeitä pehmeitä taitoja ohjel­mis­to­ke­hit­tä­jille on esimer­kiksi kyky johtaa tiimiä ja tehdä teknisiä päätöksiä liike­toi­minnan kautta. Näitä taitoja kehit­tä­mällä on mahdol­lista nostaa huomat­ta­vasti omaa työmarkkina-arvoaan. 

Hissipuhe haltuun

Opi kertomaan missä olet hyvä ja mitä haluat tehdä. Hahmottelemalla, mitä haluat tehdä ja mihin päästä, ymmärrät paremmin myös, mitä sinne päästäk­seen täytyy tehdä. Myös verkos­toja kannattaa pyrkiä kasvat­ta­maan aktii­vi­sesti käymällä esimer­kiksi erilai­sissa meetup:eissa.

Tärkeimmät tekno­lo­giat

Teknologiat tulevat ja menevät, ja onkin tärkeää ymmärtää syväl­li­sesti sovel­lus­ke­hi­tyksen konsep­teja ja funda­men­taa­leja. Näiden syväl­linen ymmär­tä­minen mahdol­listaa uusien työka­lujen ja tekno­lo­gioiden nopean haltuun ottamisen. Muutamat perus­varmat kielet ja työkalut kuten esimer­kiksi JS, SQL, Java ja DevOps pysyvät kuitenkin vuodesta toiseen, eivätkä ole lähdössä mihinkään. Nämä kannattaa myös ottaa siis hyvin haltuun. 

Projektikierto

Miili Consulting syntyi halusta tarjota IT-osaajille työpaikka, jossa omaa osaamis­taan pääsee jatku­vasti kehit­tä­mään. Miilillä tämä mahdol­lis­te­taan esimer­kiksi projek­ti­kierron avulla. Työntekijät saavat itse vaikuttaa siihen, millai­sissa projek­teissa he olisivat kiinnos­tu­neita työsken­te­le­mään ja samaan projek­tiin ei tarvitse jämähtää useaksi vuodeksi. Haemme jatku­vasti uusia IT-osaajia erilai­silla taustoilla ja kuuli­sim­mekin mieluusti lisää sinusta. Ota meihin rohkeasti yhteyttä ja jutellaan lisää!