Siirry suoraan sisältöön

Evästekäytännöt

Päivitetty: 9.11.2023

Sivustomme käyttää evästeitä. “Hyväksyn evästeet” ‑nappia paina­malla hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet tekevät sivus­tomme käyttä­mi­sestä helppoa, nopeaa ja käyttä­jäys­tä­väl­listä. Evästeet mahdol­lis­tavat myös liike­toi­min­tamme kehit­tä­misen.

Eväste on pieni teksti­tie­dosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet asetetaan käyttäjän pääte­lait­teelle ainoas­taan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähet­tänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahin­goita käyttäjän pääte­lai­tetta tai tiedos­toja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttä­mi­seen tai haittaoh­jel­mien levit­tä­mi­seen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Evästeet jakau­tuvat alaryh­miin: pakol­liset evästeet, toimin­nal­liset evästeet, tuote­ke­hitys ja liike­toi­minnan rapor­tointi, mainonnan rapor­tointi ja mainonnan kohden­ta­minen. Pakollisia evästeitä ei voi estää. Ne liittyvät tieto­tur­vaan ja sivuston toiminnan mahdol­lis­ta­mi­seen. Pakolliset evästeet eivät sisällä tunnis­tet­tavaa henki­lö­tietoa.

Käytössä on joitakin palvelun toiminnan kannalta oleel­lisia kolmannen osapuolen työkaluja tai liitännäisiä:

  1. Sivustoilla olevat sosiaa­listen medioiden tai video­pal­ve­luiden upotukset tai sosiaa­listen medioiden jako- ja tykkäys­toi­min­nal­li­suudet saattavat kerätä verkko­pal­ve­luiden käyttä­jistä tietoja esimer­kiksi sisällön suosit­te­le­mi­seksi tai kävijä­määrän seuraamiseksi.
  2. Käytämme kolman­sien osapuo­lien kuten Googlen ja Facebookin evästeitä. Evästeillä seurataan verkko­si­vus­tomme käyttöä, mikä voidaan yhdistää muihin tietoihin. Jos et salli näitä evästeitä, jäät paitsi yrityk­semme kohden­ne­tusta mainonnasta.
  3. Palvelun kehit­tä­mi­seen tarkoi­tet­tujen evästeiden evästeiden avulla voimme seurata vierai­luja ja liiken­teen lähteitä, jotta voimme mitata ja parantaa sivus­tomme suori­tus­kykyä. Evästeiden avulla pystymme kehit­tä­mään palve­luamme asiak­kai­demme parhaaksi. Jos et salli näitä evästeitä, emme tiedä, milloin olet vieraillut sivus­tol­lamme, emmekä voi seurata osaltasi sen toimintaa. Nämä evästeet eivät sisällä tunnis­tet­tavaa henkilötietoa.


Voit halutes­sasi estää muut kuin pakol­liset evästeet tai rajata evästeiden käyttöä sekä poistaa jo tallen­netut evästeet sivus­tomme eväste­ban­nerin kautta.

Voit lukea lisää evästeistä ja Suomen eväste­suo­si­tuk­sista Traficomin verkkosivustolta

https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/Ev%C3%A4steohjeistus_palveluntarjoajille.pdf

Varaamme oikeuden päivittää eväste­käy­tän­töjä esimer­kiksi palve­luiden kehityksen tai pakot­tavan lainsää­dännön vuoksi.