Siirry suoraan sisältöön

Inner Championia kehittämässä-kokemuksia Miilistä

Inner Champion Oy on henkiseen valmen­nuk­seen erikois­tu­neen Christina Forssellin perustama yritys. Inner Championin ensim­mäi­senä missiona oli luoda jalka­pal­loi­li­joille appi, joka mahdol­listaa henkisen valmen­nuksen työka­lujen käyttöön­oton kaikille yli 15-vuotiaille pelaa­jille. Inner Champion in Football ‑appia on kehitetty suurella innolla Miili Consultingin avulla viime keväästä asti, ja nyt se on jo kohde­ryhmän testauksessa.

Christina Forssell on entinen jalka­pal­loi­lija ja toiminut 20 vuotta urhei­li­joiden henkisenä valmen­ta­jana. Christina on huomannut työssään, että on paljon sellaisia henkisen valmen­nuksen työkaluja, joista urhei­lijat voisivat hyötyä suuresti. Christinan mukaan on olemassa paljon perus­työ­ka­luja, joita jokainen urheilija voi käyttää myös ilman henkisen valmen­tajan läsnäoloa. Tästä havain­nosta syntyi myös idea Inner Championiin.

”Asiakkaiden kanssa olen huomannut, kuinka paljon urhei­lijat hyötyvät henkisen valmen­nuksen työka­luista ja ajatuk­sista, ja kuinka tärkeää olisi, että jokainen urheilija voisi hyödyntää niitä paikasta riippu­matta – ja riippu­matta siitä, onko mahdol­li­suutta ja varaa käyttää henkisen valmen­tajan palve­luita. Näen, että henkinen valmennus ei ole vain yhtä tai kahta asiaa, vaan se on kaiken­kat­tava kokonai­suus, ja sitä ajatusta halusin tuoda esille myös sovel­luksen muodossa.”

Christina kuuli Ilkasta ja Miilistä ensikertaa yhdeltä sijoit­ta­jis­taan. Christinan yritys päätti valita Miilin kumppa­nik­seen sovel­luksen kehit­tä­mi­seen osittain siksi, että Ilkan ja sovel­luksen pääke­hit­täjä Sadun kanssa tuntui synkkaavan hyvin ja molemmat olivat aidosti innois­saan sovel­luk­sesta ja uskoivat siihen.

” Sain hyvän käsityksen Ilkasta. Meillä synkkasi mieles­täni hyvin, ja hän oli itse kiinnos­tunut aiheesta. Se on minulle aina tärkeää kun tekee kumppa­nien kanssa yhteis­työtä. Ilkalla itsellä on jalka­pal­lo­taustaa ja se auttoi siinä mielessä, että hän ymmärsi urhei­lu­maa­ilmaa ja uskoi ideaan. Ilkka vuoros­taan kehui ja suosit­teli lämpi­mästi Satua. Kun me päästiin Sadun kanssa aloit­ta­maan, yhteistyö toimi alusta alkaen tosi jousta­vasti. Hän piti tosi hyvin langat käsissä ja myös kokonais­pro­jektia tosi hyvin aikatau­luissa. Meidän puolelta ei aluksi ollut ihan selkeää, miltä me  toivot­tai­siin appin tarkal­leen näyttävän. Sadulta tuli tosi hyviä ideoita ja selkeitä, fiksuja ehdotuksia.” 

Christina kertoo sovel­lus­maa­ilman olleen hänelle täysin vieras, mutta projek­tissa auttoi hänen mukaansa suuresti se, miten Satu onnistui kommu­ni­koi­maan koko projektin ajan selkeästi ja kuunte­le­maan Inner Championin toiveita. Christinan mukaan myös siitä oli paljon apua, että Satu uskalsi kertoa, mikäli joku ei ollut tekni­sesti mahdol­lista sovel­luksen ollessa vielä pilot­ti­vai­heessa. Christina kertoo kokeneensa viestinnän olleen olennainen osa prosessia ja sen toimineen todella hyvin.

”Viestintä on tosi tärkeä osa prosessia. Minun mieles­täni on tullut hyvin ennak­ko­tietoa, jos on ollut tiedossa viiveitä, lomia tai jotain vastaavaa. Se on myös ollut hyvä, että meitä on välillä patis­tettu toimit­ta­maan materi­aa­leja, jotta projekti on onnis­tuttu pitämään aikatau­lussa. Miilin puolelta ollaan myös oltu vasta­not­ta­vaisia, jos meiltä on tullut viestejä, että jokin asia ei ehkä istukkaan ihan näin. Näihin asioihin on heti tehty jousta­vasti korjauksia. Ja he ovat ottanut myös tosi hyvin vastaan meidän puolel­tamme tulleita kehity­seh­do­tuksia. Aina ollaan pystytty keskus­te­le­maan asioista ja ottamaan tarpeen mukaan jouhe­vasti pikapalavereja.”

Christina kertoo olleensa erityisen tyyty­väinen siihen, millaista vankkaa asian­tun­te­musta ja näkemyksiä Miili on kyennyt projek­tiin tarjoa­maan ja siihen, kuinka huolel­lista työnjälkeä Satu tuotti.

”Minulle jäi fiilis, että Miilillä oli erinomaista asian­tun­te­musta näkemysten ja mieli­pi­teiden jakami­sessa itse koodauk­sessa. Mielestäni Satu oli todella tarkka työssään ja halusi tehdä tosi hyvää jälkeä, mikä oli minulle tärkeää. Jos meillä oli puhetta, että joku asia ei toiminut, Satu meni heti asian kimppuun omaa aikaa säästämättä.”

Christinan terveiset Sadulle:

”Kiitos todella loista­vasta ja antoi­sasta yhteis­työstä! Suosittelen Satua lämpi­mästi mihin tahansa projek­tiin, joissa tarvitaan asian­tun­tevia koodauspalveluita.”

Kaipaatko apua ohjel­mis­to­ke­hi­tys­pro­jek­tiin? Ota meihin rohkeasti yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta ja mietitään yhdessä parhaat ratkaisut juuri teidän yrityk­senne tarpeisiin!