Siirry suoraan sisältöön
Miili Consulting taustagrafiikka

KEHITTÄJÄT JA TIIMI KESKIÖSSÄ – MIILI CONSULTING

Miili syntyi Ilkka Horsman halusta tarjota IT-osaajille työpaikka, jossa heidän kehit­ty­mi­sensä on keskiössä. Kuinka mahdol­li­suus jatkuvaan osaamisen kehit­tä­mi­seen sitten taataan Miilillä? Entä mitä meillä on tulevai­suuden suunnitelmissa?

Kehittäjälähtöistä konsult­ti­taloa rakentamassa

Ilkka Horsma on liike­toi­min­ta­läh­töinen ohjel­mis­toark­ki­tehti, jolta löytyy 20 vuoden kokemus alalta. Oman yrityksen perus­ta­minen ja muutama liikeidea olivat kyteneet Ilkan mielessä jo siitä asti kun hän muutti Maltalta takaisin Suomeen. Vuonna 2018 Miili Consulting sai alkunsa Ilkan halusta tarjota liiketoiminta­lähtöistä ohjelmisto­konsultointia, jonka palava sydän ovat motivoi­tu­neet ja hyvin­voivat työnte­kijät. Arvokeskeinen Miili on kasvanut sen jälkeen nopeasti kuuden henkilön motivoi­tu­neeksi tiimiksi.

”Oma yritys tarjoaa oivan mahdol­li­suuden kehittää omia tuotei­deoi­taan. Konsultointipuolella Miiliä perus­taessa ideani oli enemmän kehit­tä­jä­läh­töinen. Haluan, että auttai­simme kehit­täjää ns. urallaan eteenpäin seuraa­vaan positioon. Ei niinkään sellaista bulkki­myyntiä, että osaat nämä, joten tässä sulle toimek­sianto. Se ei motivoi ja sellainen konsultti vaihtaa maisemaa nopeasti. Eli voisi sanoa, että konsult­ti­puo­lella mun idea on rakentaa kehit­tä­jien konsul­toin­ti­talo. Ajattelen, että uutta oppiva konsultti on motivoi­tunut työssään ja tuottaa asiak­kaal­leen parempaa työnjälkeä”, kuvailee Ilkka Miilin perus­ta­misen lähtökohtia.

Arvokeskeinen yritys­kult­tuuri Miilin kasvun moottorina

Miilillä uskomme vahvasti siihen, että tyyty­väiset työnte­kijät ovat asiakas­tyy­ty­väi­syyden vankka perusta. Pyrimme kuunte­le­maan millai­sissa projek­teissa työnte­ki­jämme haluai­sivat itse työsken­nellä. Koemme, että yksi suurim­mista vahvuuk­sis­tamme on, että pystymme tarjoa­maan asiak­kail­lemme juuri heidän projek­tis­taan korkeasti motivoi­tu­neita työnte­ki­jöitä. Työntekijät valitaan aina tarkoin juuri kyseistä projektia varten. Yrityskulttuurimme kiteytyy hyvin viiteen tärkeim­pään arvoomme:

Luottamus toimii kaiken toimin­tamme perustana. Se syntyy toimin­tamme rehel­li­syy­destä ja läpinä­ky­vyy­destä. Se tuo vapautta ja jousta­vuutta tekemi­seemme. Luotamme toisiimme ja annamme työto­ve­reil­lemme vapauden vaikuttaa työhönsä.

Kuuntelemme toistemme ideoita ja opimme innolla muilta. Kuuntelemme minkä­lai­sissa projek­teissa ja minkä­laisten tekno­lo­gioiden parissa työnte­ki­jämme haluai­sivat työsken­nellä. Kuuntelemme myös aidosti asiakasta ja tämän tarpeita. 

Toimimme kette­rästi vailla ison organi­saa­tion taakkaa ja olemme nopeita uudis­tu­maan toimin­taym­pä­ristön ja asiakkaan muuttu­vien tarpeiden mukaan. 

Haastamme itsemme ja toisemme oppimaan uutta ja kehit­ty­mään. Mahdollistamme itsensä kehit­tä­misen ja kouluttautumisen.

Välittäminen kumpuaa vahvasti DNA:stamme. Meille miili­läi­sille on tärkeää työnte­kijän arjessa mukana jousta­minen. Teemme kaikkemme, jotta kaikilla olisi hyvä ja turval­linen olo. Pienessä ja kette­rässä yrityk­ses­sämme pystymme huomioi­maan jokaisen työnte­kijän yksilönä.

Miilin tulevai­suuden suunnitelmat

”Tulevaisuudessa olisi kiinnos­tavaa päästä tekemään enemmän myös startup-projekteja, sillä ne tarjoavat usein mielen­kiin­toisia työmah­dol­li­suuksia kehit­tä­jil­lemme. Startup-projektit ovat uusia kiinnos­tavia liikei­deoita, joita on kiva tehdä, ja joissa kehit­täjät pääsevät käyttä­mään uusia teknii­koita. Lisäksi niissä pääsee haasta­maan itsensä liike­toi­minnan näkökul­masta”, kertoo Ilkka. 

Miilin tavoit­teena on kasvaa ja tarjota IT-alan osaajille työpaikka, jossa mahdol­lis­te­taan jatkuva kehitys. Kerro meille urahaa­veis­tasi ja me autamme sinua toteut­ta­maan ne. Kurkkaa avoimet työpaik­kamme!

Mielessä projekti, mutta tekijät puuttuvat vielä? Ota meihin yhteyttä!

Erikoisalaamme on arkkitehtuuri­suunnittelu, prosessi­kehitys sekä full stack ‑ohjelmisto­kehitys. Meitä ajaa halu jatkuvaan kehityk­seen ja toteu­tamme haasta­vim­matkin projektit sovitussa aikatau­lussa asiakkaan toiveita kuunnellen. Ota Ilkkaan rohkeasti yhteyttä ja mietitään parhaat ratkaisut juuri teidän tarpeisiinne.

Ilkka Horsma, Software Craftsman, Founder & Partner

Puhelinnumero: 040 868 2545

Sähköposti: ilkka.horsma@miiliconsulting.com