Siirry suoraan sisältöön

ketterää ohjelmisto­kehitystä

FULL STACK ‑OHJELMISTOKEHITYS

Tuotamme yrityk­sel­lesi ohjel­mis­to­ke­hi­tys­pal­ve­luita nykyai­kaisin ohjel­mis­to­ke­hi­tys­me­ne­telmin kymmenien vuosien kokemuksella. Modernien ohjel­mis­to­ke­hi­tys­me­ne­tel­mien hallinnan lisäksi tiimis­tämme löytyy vankka ymmärrys siitä, kuinka ohjelmisto­kehitys valjas­te­taan palve­le­maan nimeno­maan liike­toi­minnan tarpeita. Olemme toteut­ta­neet full stack ‑ohjel­mis­to­ke­hi­tys­pro­jek­teja lukui­sille eri toimia­loille. Joitakin esimerk­kejä eri toimia­loista: tervey­den­huolto, teolli­suusau­to­maatio, myynti­au­to­maatit, kännykät, tieto­lii­kenne, online-pelit, urhei­lu­ve­don­lyönti, finans­siala ja tietoturva-ala.

Tekniset taidot ovat ohjel­mis­to­ke­hi­tyksen perusta, mutta laadukas ohjelmisto­kehitys vaatii myös kykyä kuunnella asiakasta, tehokasta projek­tin­hal­lintaa sekä toimialan tunte­musta. Modernien ohjel­mis­to­ke­hi­tys­me­ne­tel­mien lisäksi nämä taidot löytyvät kokeneiden ohjel­mis­to­ke­hit­tä­jiemme paletista. Miilin suurin vahvuus full stack ‑ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sessä onkin juuri korkeasti motivoi­tu­neet työnte­kijät. Työntekijät valitaan aina tarkoin juuri kyseistä projektia varten. 

Meitä ajaa halu jatkuvaan kehityk­seen ja toteu­tamme haasta­vim­matkin projektit sovitussa aikatau­lussa asiakkaan toiveita kuunnellen. Jokainen projekti on uniikki, joten projek­tien kesto ja hinnoit­telu sovitaan tapaus­kohtaisesti. Lisäksi tarjoamme myös arkkitehtuuri­suunnittelua ja prosessi­kehitystä nopealla aikatau­lulla joustavasti.

laadunvarmistus­palvelut

Tarjoamme teknisen ja toimin­nal­lisen laadun­var­mis­tuksen palve­luita osana ohjelmisto­kehitystä. Laadunvarmistuksella pyritään takaamaan järjes­tel­mien ja ohjel­mis­tojen laatu alusta asti ja ennal­taeh­käi­se­mään haasteita tulevaisuu­dessa. Oikein toteu­tet­tuna laadun­var­mistus pienentää huomat­ta­vasti ohjel­mis­to­ke­hi­tyksen kustan­nuksia. Laadunvarmistus auttaa myös tekemään liike­toi­minnan kannalta parempia teknisiä päätöksiä dataan pohjau­tuen. Räätälöimme laadun­var­mis­tus­pal­ve­lumme asiak­kaiden yksilöl­listen tarpeiden mukaan. 

Ota meihin yhteyttä ja mietitään yhdessä sopivimmat ratkaisut juuri teidän yrityk­senne tarpeisiin!