Siirry suoraan sisältöön
Miili Consulting taustagrafiikka

MIILI CONSULTINGille on myönnetty HYVÄN MIELEN työpaikka® ‑MERKki

MIELI Suomen Mielenterveys ry on myöntänyt Miili Consultingille Hyvän mielen työpaikka®-merkin tunnus­tuk­sena Miilillä tekemäs­tämme työstä mielen­ter­veyden edistä­mi­seksi sekä pyrki­myk­ses­tämme kehittää organi­saa­tio­tamme vieläkin mieliys­tä­väl­li­sem­mäksi. Merkki on tunnustus paremman työelämän puolesta ponnis­te­le­ville työyhteisöille.

Miili sai mahtavan määrän positii­vista palau­tetta merkin myöntä­neeltä MIELI ry:ltä. “Hakemuksenne on kaikin puolin malli­kel­poinen esimerkki kokonais­val­tai­sesta ja suunni­tel­mal­li­sesta tavasta vahvistaa työnte­ki­jöiden hyvin­vointia ja mielen­ter­veyttä. Se sisältää lukuisia ilahdut­tavia kohtia. Esimerkiksi se, miten työnte­ki­jöiden mielen hyvin­vointi on sisäl­ly­tetty jo arvoihin ja strate­giaan sekä se, kuinka huolel­li­sesti mielen­ter­veyttä tukevat lain pykälät on teillä täytetty. Ajattelun taustalla on selväs­tikin luotta­muk­seen, arvos­tuk­seen ja inhimil­li­syy­teen perustuva ihmis­kä­sitys”, MIELI ry:stä kiteytetään.

Hyvän Mielen työpaikka ‑merkki kehitet­tiin osana Sosiaali- ja terveys­mi­nis­te­riön (STM) Hyvän mielen työpaikka ‑hanketta, jonka tavoit­teena on edistää suoma­laisten työelämää ja kansan­ter­veyttä tarjoa­malla välineitä työpaik­kojen mielen­ter­veyden kehit­tä­mi­seen. Merkin saamisen edelly­tyk­senä on, että mielen­ter­veyden edistä­mistä johdetaan suunni­tel­mal­li­sesti, työpaikan arkikäy­tännöt tukevat mielen­ter­veyttä, ja työnte­ki­jöiden mielen­ter­veyttä pystytään tukemaan erilai­sissa elämän­ti­lan­teissa. Lisätietoa merkin kritee­reistä pääset lukemaan Hyvän mielen työpaikka ‑merkin netti­si­vuilta.

Miili sai MIELI ry:ltä erityisen paljon kehuja myös työkult­tuu­ris­taan. “Meitä ihastutti myös kuvaa­manne työkult­tuuri, joka nojaa vahvasti psyko­lo­gi­seen turval­li­suu­teen, ymmär­ryk­seen erilaisten elämän­ti­lan­teiden vaiku­tuk­sesta työkykyyn sekä osallis­ta­vaan ja läpinä­ky­vään päätök­sen­te­koon. Se on erinomainen maaperä mielen hyvin­voinnin ja terveyden vaali­mi­selle ja vahvis­ta­mi­selle”, MIELI ry:stä sanotaan. 

Välittäminen on kummunnut syvältä miili­läisten DNA:sta jo yrityksen alkumet­reistä lähtien ja se sai myös erityis­huo­miota MIELI ry:n palaut­teessa Miilille. 

“Välittäminen on epäile­mättä luonteva ja kiinteä osa toimin­ta­kult­tuu­rianne. Huomiota on kiinni­tetty työnte­ki­jöiden mielen­ter­veyden tukemi­seen kriiseissä tai erilai­sissa elämän­ti­lan­teissa. Työterveyshuollon palvelut ovat todella kattavat ja myös erilai­siin poikkeus­ti­lan­tei­siin varau­tu­mi­seen on panos­tettu monipuo­li­sesti”, MIELI ry:stä kommentoidaan. 

Suosittelemme merkkiin tutus­tu­mista muillekin työnantajille

Hyvän mielen työpaikka ‑merkki toimii myös työvä­li­neenä, joka tarjoaa ideoita ja suosi­tuksia mielen­ter­veyden edistä­mi­seen ja kehit­tä­mis­työhön työpai­koilla. ”Miilillä loimme Hyvän mielen työpaikka ‑merkin vinkeillä ja suosi­tuk­silla perustan sille, että lopulta saimme merkin. Merkin saamiseen johtava pohjatyö oli mukavaa yhdessä tekemistä ja se paransi tiimimme yhteen­kuu­lu­vuuden tunnetta. Merkki toimii hyvänä työvä­li­neenä mielen­ter­veyden edistä­mi­sessä työpai­kal­lamme myös jatkossa. Suosittelen vahvasti merkkiin tutus­tu­mista myös muillekin työnan­ta­jille”, kertoo Miilin HR Lead Noora Leinonen.

Pitkäjänteinen työ mielen­ter­veyden edistä­mi­seksi jatkuu Miilillä entistä ehompana

Miili Consultingin perustana on toiminut alusta asti halu tarjota ohjel­mis­to­ke­hit­tä­jille työpaikka, jossa heidän kokonais­val­tainen hyvin­voin­tinsa on keskiössä ja joka tarjoaa jatku­vasti mahdol­li­suuden kehittyä. Tähän panos­tamme myös joka päivä arjes­samme. Miilillä suhtau­dumme jokaiseen työnte­ki­jäämme yksilönä ja joustamme tarpeen mukaan heidän elämän­ti­lan­tei­densa mukaan. 

Tuemme työnte­ki­jöi­demme hyvin­vointia myös erittäin kattavan työter­veys­huollon ja työsuhde-etujen avulla. Tarjoamme työntekijöillemme mm. mahdol­li­suuden käyttää tunnin työaikaa viikossa vapaa­va­lin­tai­seen liikun­taan ja 15 h / kk koulut­tau­tu­mi­seen työajan puitteissa. 

Ota meihin rohkeasti yhteyttä ja keskus­tel­laan lisää siitä, millainen olisi juuri sinun unelma­roo­lisi. Kerromme mielel­lämme lisää millaista meillä on työsken­nellä ja millaisia työmah­dol­li­suuksia meiltä löytyy 🙂