Siirry suoraan sisältöön
Miili Consulting taustagrafiikka

miilin yhteistyö­kumppanit

miili consul­ting & axonIQ

Miili Consulting ja hollan­ti­lais­yritys AxonIQ tekevät yhteis­työtä Suomessa auttaak­seen ohjel­mis­to­ke­hi­tyksen ammat­ti­laisia käyttä­mään DDD, CQRS ja Event Sourcing menetelmiä ohjelmistoarkkitehtuuri- ja ohjel­mis­to­ke­hi­tys­työssä. On tärkeää, että ohjelmisto­konsultointia ja koulu­tusta tarjotaan paikal­li­sesti ja paikal­li­sella kielellä, ja tämä onkin Miili Consultingin ja AxonIQ:n yhteinen tavoite. 

axonIQ

AxonIQ on hollan­ti­lainen ohjel­mis­to­y­ritys, joka tarjoaa ohjel­mis­toa­lustan, työkalut ja palvelut mikro­pal­ve­luihin perus­tu­vien tapah­tu­ma­läh­töisten (Event-Driven) järjes­tel­mien kehityk­sessä. AxonIQ tarjoaa laajan työka­lu­pakin, ammat­ti­maisen tuen ja koulu­tuksen käyttä­jil­leen. AxonIQ:n tuotteita ja palve­luita käyttävät organi­saa­tiot ja alan ammat­ti­laiset ympäri maailmaa. 

Axonin ohjel­mis­toa­lusta, johon kuuluvat suositut Axon Framework ja Axon Server, antavat nopeasti kasva­ville kansain­vä­li­sille organi­saa­tio­eko­sys­tee­meille mahdol­li­suuden kehittää skaalau­tuvia ja tehok­kaita sovel­luksia. AxonIQ:n kehit­tä­jien, arkki­teh­tien ja asian­tun­ti­joiden tiimi tukee asiak­kai­taan maail­man­luokan sovel­luk­sien ja palve­luiden suunnit­te­lussa, raken­ta­mi­sessa ja kehit­tä­mi­sessä. Miljoonien latausten ja tuhansien GitHub-tähtien myötä alkupe­räinen Axon Framework on kasvanut kokonai­seksi tapah­tu­ma­läh­töisten työka­lujen, teknii­koiden ja palve­luiden ekosys­tee­miksi, jota ylläpi­de­tään ja tuetaan AxonIQ:n asian­tun­ti­joiden ohjauksessa.

Lue lisää AxonIQ:sta

Oletko kiinnos­tunut yhteis­työstä Miili Consultingin kanssa?

Ota meihin yhteyttä, jos olet kiinnos­tunut yhteis­työstä kanssamme, niin keskus­tel­laan lisää!