Siirry suoraan sisältöön
Miili Consulting taustagrafiikka

MIILIN (TYÖ)-
KAVERIKIRJA

Miili on kasvanut kovaa vauhtia innova­tii­vi­seksi tehotii­miksi. Millaisia tyyppejä Miilin lämmin­hen­ki­sestä tiimistä sitten löytyy? Se selviää Miilin (työ)kaverikirjasta, jossa esitte­lyssä joitakin tiimiläisistämme!

ILKKA HORSMA, Software Craftsman & Founder 

Mikä sai sinut hakemaan Miilille?
En minä oikeas­taan Miilille hakenut, mutta perustin yrityksen. Perustaminen lähti nimeno­maan ajatuk­sesta tarjota liiketoiminta­lähtöistä ohjelmisto­konsultointia ja laittaa kehittäjä keskiöön. Eli toisin­sa­noen löytää sellaisia kehit­täjiä projek­teihin, jotka oppivat projek­tissa uutta ja joiden ajatte­lu­tapa on ennemmin liike­toi­min­ta­läh­töinen kuin teknologiaorientoitunut.

Miten kuvai­lisit Miilin työsken­te­ly­kult­tuuria?
Miilissä luotetaan kaveriin ja pyritään tuomaan esille jokaisen parhaat puolet.

Harrastukset:
Olen mukana lapsieni harras­tuk­sissa, pesäpal­lossa ja suunnis­tuk­sessa. Pesäpallossa olen poikani joukkuueen valmen­taja. Lisäksi käyn pyörä­len­keillä ja punttisalilla.

Mikä on parasta työssäsi?
Uuden oppiminen ja jatkuva kehittyminen.

Mieleenpainunut ilon hetki tai onnis­tu­minen Miilillä:
Ensimmäisen työnte­kijän palkkaa­minen tietyllä tavalla. Siinä ottaa vastuun ei pelkäs­tään itsestään vaan myös siitä, että työtä riittää muille. Sitä voi verrata tietyllä tavalla oman lapsen syntymään.

Mitä haluaisit oppia seuraa­vaksi?
Tällä haavaa yritän kehittää esihen­ki­lö­tai­to­jani sekä MS Azure osaamistani.

Kerro joku hauska fakta itsestäsi:
Olen jääpallon Suomen mestari E‑junioreissa vuosi­mallia 1989.

NOORA LEINONEN, People, Marketing & Operations Lead

Mikä sai sinut hakemaan Miilille?
Minä headhunt­tasin Ilkan ja Ilkka headhunt­tasi minut, siitä se lähti. Miilissä kiehtoi se, että pääsee raken­ta­maan yritystä alusta saakka, luomaan oman näköisen yrityksen. Perustajalla Ilkalla oli vahva arvopohja, mikä resonoi. Siitä lähdimme sitten yhdessä luomaan Miilistä työnte­ki­jä­läh­töistä yritystä.

Miten kuvai­lisit Miilin työsken­te­ly­kult­tuuria?
Meillä on vapaa ja joustava työkult­tuuri. Täällä pääsee vapaasti tekemään kaikkea, mikä tukee omaa kehitystä. Meillä on matala hierarkia, kaikkia kuunnel­laan ja kaikki osallis­te­taan, kaikki pääsevät vaikut­ta­maan asioihin. Meillä on tiivis tiimi, jossa uskaltaa sanoa omat mieli­pi­teet ja myös kysee­na­laistaa asioita. 

Harrastukset:
Koiran kanssa lenkkeily ja puuhailu. 

Mikä on parasta työssäsi?
Monipuolisuus, saa tehdä ihan kaikkea ja koko ajan oppii uutta. Vapaat kädet vaikuttaa omaan työhön.

Mieleenpainunut ilon hetki tai onnis­tu­minen Miilillä:
Aina kun tiimi on kasvanut ja ollaan löydetty mahtavia kolle­goita porukkaan – ne on ilon hetkiä.

Mitä haluaisit oppia seuraa­vaksi?
Markkinoinnista lisää.

Kerro joku hauska fakta itsestäsi:
Olen työsken­nellyt ohjel­mis­to­ke­hi­tys­fir­moissa vuodesta 2017, siitä kokemuk­sesta on hyötyä kun headhunttaa kooda­reita ja luo IT-alan osaajia houkut­te­levaa työym­pä­ristöä ja ‑kulttuuria. Sen lisäksi kokemusta löytyy myös start upeista, siitäkin on hyötyä Miilin raken­ta­mi­sessa ja kehittämisessä.

TIMO ORAVALA, Senior Project Manager

Mikä sai sinut hakemaan Miilille?
Minua kiehtoi Miilissä erityi­sesti vahva arvopohja ja mahdol­li­suus päästä tekemään monipuo­lisia IT-projekteja. Pienen yrityksen jousta­vuus, mahdol­li­suus rakentaa uutta ja oppia on minulle äärim­mäisen tärkeää.

Miten kuvai­lisit Miilin työsken­te­ly­kult­tuuria?
Työkulttuuri on todella avoin ja joustava. Täällä on mahdol­lista vaikuttaa suoraan oikeas­taan kaikkeen mitä tehdään ja loistava tekemisen meininki.

Harrastukset:
Vapaa-ajalla käyn ahkerasti ryhmä­lii­kun­ta­tun­neilla, maalaan pienois­mal­leja, luen ja vietän aikaa lasteni kanssa.

Mikä on parasta työssäsi?
Työn monipuo­li­suus. Opin joka päivä jotain uutta monelta eri osa-alueelta.

Mitä haluaisit oppia seuraa­vaksi?
Lisää analy­tii­kasta ja oppia puhumaan kunnolla espanjaa.

Kerro joku hauska fakta itsestäsi:
Olen Tex Willer lännen­sar­ja­ku­vien superfani 🙂 Yksi elämäni hienoim­mista hetkistä oli kun pääsin muutama vuosi sitten Sergio Bonelli Editoren vieraaksi Milanoon ja tapaamaan legen­daa­risen lehden tekijöitä.

ILKKA SIVONEN, Solutions Architect

Mikä sai sinut hakemaan Miilille?
Valitsin Miilin, sillä Miilillä on kokemusta jo aiemmin löytä­mis­täni Domain-driven desig­nista ja tapah­tu­ma­poh­jai­sista arkki­teh­tuu­reista, joiden uskon olevan keskeisiä työkaluja sekä uusien IT- ja softa-arkkitehtuurien suunnit­te­lussa että nykyisten päivit­tä­mi­sessä. Hyppäsin mukaan oppiak­seni niistä lisää ja työsken­nel­läk­seni niiden parissa. Tarjolla oli myös joukko mielen­kiin­toisia asiakas­pro­jek­teja joista valita, joten valinta oli lopulta helppo.

Miten kuvai­lisit Miilin työsken­te­ly­kult­tuuria?
Pienessä talossa on paljon mahdol­li­suuksia vaikuttaa tekemi­seensä ja siihen mitä eduste­taan. Miilillä on selkeät arvot ja niistä puhuttiin rekry­toin­nissa paljon. On siis helppo uskoa, että kaikki on raken­ta­massa kulttuuria ja sillä on iso merkitys minulle.

Harrastukset:

Vapaa-aika menee liikunnan parissa; juoksen, pyöräilen, uin ja kiipeilen.

Mikä on parasta työssäsi?
Miili on lunas­tanut lupauksen mielek­käästä työstä ja toimi­vasta infrasta sen ympärillä.

Mieleenpainunut ilon hetki tai onnis­tu­minen Miilillä:
Asiakasprojektin aloitus ja Miilin onnis­tunut meetup keväällä, josta jäi käteen paljon uusia tutta­vuuksia ja tietoa.

ENNI RUUHILAHTI, Content Creator

Mikä sai sinut hakemaan Miilille?
Miilillä työsken­te­lyssä kiehtoi vahva arvopohja ja mahdol­li­suus päästä raken­ta­maan asioita alusta.

Miten kuvai­lisit Miilin työsken­te­ly­kult­tuuria?
Joka päivä tarjotaan mahdol­li­suus oppia uutta ja työsken­nellä joustavasti.

Harrastukset:
Leipominen ja jumppailu omalla olohuo­nee­seen raken­ne­tulla BODYPUMP-salilla.

Mikä on parasta työssäsi?
Miilillä työnte­ki­jään luotetaan ja kaikkien mieli­pi­teitä kuunnel­laan. Uusia ideoita saa myös rohkeasti kokeilla, eikä odoteta että ihmisen tulisi olla seppä syntyessään.

Mieleenpainunut ilon hetki tai onnis­tu­minen Miilillä:
Erityisesti ensim­mäinen työpäi­väni Miilillä on jäänyt hyvin mieleen. Oli mielen­kiin­toista päästä kuulemaan lisää Ilkan visioista ja tutus­tu­maan Miilin muihin työnte­ki­jöihin, jotka osoit­tau­tuivat ihan huipputyypeiksi. 

Mitä haluaisit oppia seuraa­vaksi?
Haluaisin seuraa­vaksi oppia valoku­vaa­maan ja tekemään animaatioita.

Kerro joku hauska fakta itsestäsi:
Kolmas nimeni on Päivänsäde.

Millainen Miililäinen Sinä olisit?

Meillä kehittäjä on aidosti keskiössä ja haluamme löytää juuri sinulle sopivimman projektin, jossa pääset kehit­ty­mään, ja joka sopii juuri sinun unelmiesi stackiin. Kurkkaa työpaik­kamme ja jätä yhteys­tie­tosi niin etsitään yhdessä juuri sinulle sopiva projekti!