miilin (työ)kaverikirja

Miili on kasvanut kovaa vauhtia seitsemän ihmisen innova­tii­vi­seksi tehotii­miksi. Millaisia tyyppejä Miilin lämmin­hen­ki­sestä tiimistä sitten löytyy? Se selviää Miilin (työ)kaverikirjasta!

Ilkka Horsma, Software Craftsman & Founder 

Mikä sai sinut hakemaan Miilille?
En minä oikeas­taan Miilille hakenut, mutta perustin yrityksen. Perustaminen lähti nimeno­maan ajatuk­sesta tarjota liiketoiminta­lähtöistä ohjelmisto­konsultointia ja laittaa kehittäjä keskiöön. Eli toisin­sa­noen löytää sellaisia kehit­täjiä projek­teihin, jotka oppivat projek­tissa uutta ja joiden ajatte­lu­tapa on ennemmin liike­toi­min­ta­läh­töinen kuin teknologiaorientoitunut.

Miten kuvai­lisit Miilin työsken­te­ly­kult­tuuria?
Miilissä luotetaan kaveriin ja pyritään tuomaan esille jokaisen parhaat puolet.

Harrastukset:
Olen mukana lapsieni harras­tuk­sissa, pesäpal­lossa ja suunnis­tuk­sessa. Pesäpallossa olen poikani joukkuueen valmen­taja. Lisäksi käyn pyörä­len­keillä ja punttisalilla.

Mikä on parasta työssäsi?
Uuden oppiminen ja jatkuva kehittyminen.

Mieleenpainunut ilon hetki tai onnis­tu­minen Miilillä:
Ensimmäisen työnte­kijän palkkaa­minen tietyllä tavalla. Siinä ottaa vastuun ei pelkäs­tään itsestään vaan myös siitä, että työtä riittää muille. Sitä voi verrata tietyllä tavalla oman lapsen syntymään.

Mitä haluaisit oppia seuraa­vaksi?
Tällä haavaa yritän kehittää esihen­ki­lö­tai­to­jani sekä MS Azure osaamistani.

Kerro joku hauska fakta itsestäsi:
Olen jääpallon Suomen mestari E‑junioreissa vuosi­mallia 1989.

Noora Leinonen, People, Marketing & Operations Lead

Mikä sai sinut hakemaan Miilille?
Minä headhunt­tasin Ilkan ja Ilkka headhunt­tasi minut, siitä se lähti. Miilissä kiehtoi se, että pääsee raken­ta­maan yritystä alusta saakka, luomaan oman näköisen yrityksen. Perustajalla Ilkalla oli vahva arvopohja, mikä resonoi. Siitä lähdimme sitten yhdessä luomaan Miilistä työnte­ki­jä­läh­töistä yritystä.

Miten kuvai­lisit Miilin työsken­te­ly­kult­tuuria?
Meillä on vapaa ja joustava työkult­tuuri. Täällä pääsee vapaasti tekemään kaikkea, mikä tukee omaa kehitystä. Meillä on matala hierarkia, kaikkia kuunnel­laan ja kaikki osallis­te­taan, kaikki pääsevät vaikut­ta­maan asioihin. Meillä on tiivis tiimi, jossa uskaltaa sanoa omat mieli­pi­teet ja myös kysee­na­laistaa asioita. 

Harrastukset:
Koiran kanssa lenkkeily ja puuhailu. 

Mikä on parasta työssäsi?
Monipuolisuus, saa tehdä ihan kaikkea ja koko ajan oppii uutta. Vapaat kädet vaikuttaa omaan työhön.

Mieleenpainunut ilon hetki tai onnis­tu­minen Miilillä:
Aina kun tiimi on kasvanut ja ollaan löydetty mahtavia kolle­goita porukkaan – ne on ilon hetkiä.

Mitä haluaisit oppia seuraa­vaksi?
Markkinoinnista lisää.

Kerro joku hauska fakta itsestäsi:
Olen työsken­nellyt ohjel­mis­to­ke­hi­tys­fir­moissa vuodesta 2017, siitä kokemuk­sesta on hyötyä kun headhunttaa kooda­reita ja luo IT-alan osaajia houkut­te­levaa työym­pä­ristöä ja ‑kulttuuria. Sen lisäksi kokemusta löytyy myös start upeista, siitäkin on hyötyä Miilin raken­ta­mi­sessa ja kehittämisessä.

Emmi Vahvelainen, Talent Agent

Mikä sai sinut hakemaan Miilille?
Kiinnostus IT-alaa kohtaan ja Miilin arvot.

Miten kuvai­lisit Miilin työsken­te­ly­kult­tuuria?
Vapaus ja jousta­vuus. Vastuuta saa, mikäli haluaa, ja annetaan mahdol­li­suus – sekä kannus­te­taan ‑oppimaan uutta.

Harrastukset:
Vapaa-ajallani tykkään pelata video­pe­lejä. Harrastan salilla käyntiä ja tanssia. Rakastan myös katsoa surkeita kauhu­lef­foja kavereiden kanssa.

Mikä on parasta työssäsi?
Työssäni ehdot­to­masti parasta on työka­verit ja erilaisten ihmisten kohtaa­minen haastat­te­luiden merkeissä.

Mieleenpainunut ilon hetki tai onnis­tu­minen Miilillä:
Ehkä mieleen­pai­nuvin ilon hetki tähän mennessä on ollut meidän kuvaus­päivät. Kuvasimme kahden päivän ajan videoita markki­nointia varten ja saimme viettää aikaa sen ohessa yhdessä videolla hassutellen.

Mitä haluaisit oppia seuraa­vaksi?
Haluaisin syventää ymmär­rys­täni erilai­sista teknologioista.

Kerro joku hauska fakta itsestäsi
Olen harras­tanut tanssia puolet elämäs­täni ja kisannut SM-kisoissa.

Suvi Rautiainen, Software Developer

Mikä sai sinut hakemaan Miilille?
Olin haaveillut, että löytäisin joskus sellaisen konsult­ti­työn, missä voin keskittyä korkein­taan 1–2 asiak­kaa­seen kerral­laan, missä kannus­te­taan jatkuvaan oppimi­seen ja missä työym­pä­ristö on lämmin ja välittävä. En ollut aikeissa vaihtaa työpaikkaa, mutta törmäsin Miilin päivi­tyk­siin LinkedInissä, ja päätin kuitenkin tutkia Miiliä paremmin niiden siivit­tä­mänä. Haastattelussa Miilille tiesin, että tämä on minun paikkani.

Miten kuvai­lisit Miilin työsken­te­ly­kult­tuuria?
En ole vielä ollut pitkään Miilillä mutta tähän mennessä työsken­te­ly­kult­tuuri on ollut avoin, ystäväl­linen, vapaa ja luottava.

Harrastukset:
Lähellä sydäntäni on musiikki, tanssil­linen liikunta ja vesi. Tällä hetkellä tosin en käy säännöl­li­sesti missään ohjatussa harras­tuk­sessa, mutta jatkoa on luvassa kunhan taas korona-aikojen jälkeen harras­tus­toi­minta norma­li­soituu. Aika kuluu varsinkin keväisin ja kesäisin myös pihahom­missa! Talvisin on ihanaa, jos pääsee hiihtä­mään ja lautai­le­maan. Lumettomaan aikaan parasta, jos pääsee retkelle jonnekin kivoihin maisemiin.

Mikä on parasta työssäsi?
Parasta työssäni on, että siihen sisältyy yhteis­työtä tiimini kanssa mutta toisaalta työ on hyvin itsenäistä. Parasta on myös se, että tässä työssä saa konka­rikin aina oppia jotakin uutta!

Mieleenpainunut ilon hetki tai onnis­tu­minen Miilillä:
Olen ollut niin vähän aikaa Miilillä, että en osaa vielä sanoa tähän vastausta.

Mitä haluaisit oppia seuraa­vaksi?
Tällä hetkellä opiskelen Microsoft Certified: Azure Developer Associate ‑serti­fi­kaattia varten. Azuren opiskelu, varsinkin DevOps-puoli kiinnostaa, sillä sen osaami­sesta omassa työssä on suuresti hyötyä. Samalla, kun opiskelen serti­fi­kaattia varten, vertaan oppimaani työpro­jek­teissa oleviin käytän­töihin. Minua myös kiinnostaa oppia enemmän saavu­tet­ta­vuu­desta. Olenkin jatku­vasti opiskellut töiden ohessa saavu­tet­ta­vuutta liittyen kulloi­sen­kiin projek­tiin. Haluan jatku­vasti oppia jotakin uutta.

Kerro joku hauska fakta itsestäsi
Singutan ja leippaan pyykkini. Älä roskita luontoa. Punkka on pesey­ty­mistä varten. Ei kannata kävellä pahki mihinkään. Hilla on herkul­lista ja lakkaa saa ostettua lisää rauta­kau­pasta. Vaikka en enää asu Lapissa, tärkeät sanat ja lauseet ovat jääneet mieleeni pysyvästi 😉

Jani Lankinen, Software Developer

Mikä sai sinut hakemaan Miilille?
Kollega (Suvi) suosit­teli ja ajankohta oli täydel­linen, kun aiempi projekti oli juuri valmis­tu­massa. Miili vaikutti netti­si­vujen ja suosit­telun mukaan hyvin mielenkiintoiselta.

Miten kuvai­lisit Miilin työsken­te­ly­kult­tuuria?
Rento ja epämuodollinen.

Mikä on parasta työssäsi?
Mielenkiintoiset projektit.

Mieleenpainunut ilon hetki tai onnis­tu­minen Miilillä:
Ensimmäisten muutosten julkaisu.

Mitä haluaisit oppia seuraa­vaksi?
Lisää Angural.js frameworkista.

Kerro joku hauska fakta itsestäsi
En ole ikinä katsonut yhtään jaksoa Salatut elämät-sarjaa enkä The Princess Bride elokuvaa.

Enni Ruuhilahti, Content Creator

Mikä sai sinut hakemaan Miilille?
Miilillä työsken­te­lyssä kiehtoi vahva arvopohja ja mahdol­li­suus päästä raken­ta­maan asioita alusta.

Miten kuvai­lisit Miilin työsken­te­ly­kult­tuuria?
Joka päivä tarjotaan mahdol­li­suus oppia uutta ja työsken­nellä joustavasti.

Harrastukset:
Leipominen ja jumppailu omalla olohuo­nee­seen raken­ne­tulla BODYPUMP-salilla.

Mikä on parasta työssäsi?
Miilillä työnte­ki­jään luotetaan ja kaikkien mieli­pi­teitä kuunnel­laan. Uusia ideoita saa myös rohkeasti kokeilla, eikä odoteta että ihmisen tulisi olla seppä syntyessään.

Mieleenpainunut ilon hetki tai onnis­tu­minen Miilillä:
Erityisesti ensim­mäinen työpäi­väni Miilillä on jäänyt hyvin mieleen. Oli mielen­kiin­toista päästä kuulemaan lisää Ilkan visioista ja tutus­tu­maan Miilin muihin työnte­ki­jöihin, jotka osoit­tau­tuivat ihan huipputyypeiksi. 

Mitä haluaisit oppia seuraa­vaksi?
Haluaisin seuraa­vaksi oppia valoku­vaa­maan ja tekemään animaatioita.

Kerro joku hauska fakta itsestäsi:
Kolmas nimeni on Päivänsäde.

Millainen Miililäinen Sinä olisit?

Meillä kehittäjä on aidosti keskiössä ja haluamme löytää juuri sinulle sopivimman projektin, jossa pääset kehit­ty­mään, ja joka sopii juuri sinun unelmiesi stackiin. Kurkkaa työpaik­kamme ja jätä yhteys­tie­tosi niin etsitään yhdessä juuri sinulle sopiva projekti!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *