Siirry suoraan sisältöön

Millaisia vastuul­li­suus­te­koja pieni yritys pystyy tekemään?

Millaisia vastuul­li­suus­te­koja pieni 7 hengen ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­seen keskit­tynyt yritys voi tehdä päivit­täin? Miilillä uskomme siihen, että suurten kampan­joiden lisäksi yrityksen vastuul­li­suus punnitaan joka päivä kaikessa arjen tekemi­ses­sämme ja siihen osallis­tuvat kaikki työnte­ki­jämme yhdessä. Pienen yrityksen arjessa vastuul­li­suus näkyy mm. vallit­se­vassa työsken­te­ly­kult­tuu­rissa ja siinä miten pidämme huolta toinen toistemme hyvin­voin­nista sekä vaiku­tamme ympäröi­vään yhteiskuntaan.

Sosiaalinen vastuu Miilillä

Miili sai alkunsa perus­ta­jamme Ilkka Horsman halusta tarjota ohjel­mis­to­ke­hit­tä­jille työpaikka, jossa heidän hyvin­voin­tinsa ja jatkuva kehit­ty­mi­sensä ovat keskiössä. Tätä tavoi­tetta ovat  tukeneet alkumet­reiltä asti mm. Miilin työnte­ki­jä­läh­töiset arvot sekä avoin ja osallis­tava työskentelykulttuuri.

Työntekijöiden hyvin­vointi on laaja kokonai­suus, joka koostuu monista osa-alueista. Välittävän ja avoimen työsken­te­ly­kult­tuurin lisäksi pyrimme tukemaan työnte­ki­jöi­demme kokonais­val­taista hyvin­vointia mm. katta­villa työsuhde-eduillamme. Tarjoamme työntekijöillemme mm. kaiken kattavan työter­veys­huollon, mahdol­li­suuden käyttää viikossa tunnin palkal­lista työaikaa omaan vapaa­va­lin­tai­seen liikun­taan sekä mahdol­li­suuden opiskella 15 tuntia kuukau­dessa työajalla itseä kiinnos­tavia kokonaisuuksia.

Pienenä yrityk­senä pystymme myös huomioi­maan jokaisen työnte­ki­jämme yksilönä ja jousta­maan heidän muuttu­vien elämän­ti­lan­tei­densa mukaan. Uskomme vahvasti siihen, että virtaa pitää ehdot­to­masti riittää myös muihin juttuihin työpäivän jälkeen. Olemme myös sitou­tu­neet mittaa­maan säännöl­li­sesti työnte­ki­jöi­demme työhy­vin­vointia. Meitä ohjaa jatkuva halu palvella työnte­ki­jöi­tämme mahdol­li­simman hyvin ja siksi olemme myös panos­ta­neet paljon siihen, että palau­tetta ja kehity­seh­do­tuksia voisi antaa mahdol­li­simman pienellä kynnyk­sellä joko anonyy­misti tai omalla nimellään. Olemme myös pyrkineet luomaan toimin­ta­kult­tuuria, jossa jokainen kokisi turval­li­seksi jakaa omia ideoita, kokemuksia ja palau­tetta muille.

Miilillä keskeisiä johta­misen teemoja ovat myös henki­löstön jaksa­minen ja mielen hyvin­vointi. Saimme mm. MIELI RY:ltä Hyvän mielen työpaikka ‑merkin tunnus­tuk­sena pitkä­jän­tei­sesti tekemäs­tämme työstä näiden asioiden edistä­mi­seksi. Lue lisää, millai­sista asioista Miili sai kiitosta MIELI Ry:ltä merkin yhtey­dessä.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus ovat koko toimin­tamme perusta ja niiden toteu­tu­minen on otettu huomioon aina rekry­toin­ti­pro­ses­seis­tamme palkkauk­seen asti.

Yritystoiminnan vastuu

Miilin työnte­ki­jöiltä löytyy paljon kiinnos­tusta osallistua projek­teihin, joilla pyritään kehit­tä­mään yritysten vastuul­li­suutta. Olemme osallis­tu­neet tällai­siin projek­teihin aiemmin ja ohjel­mis­to­ke­hit­tä­jil­tämme löytyy niihin liittyen myös tarvit­tavaa osaamista ja asiantuntemusta.

Pyrimme avoimuu­teen ja läpinä­ky­vyy­teen kaikessa toimin­nas­samme niin asiak­kaiden kuin työnte­ki­jöi­dem­mekin osalta. Tämä näkyy asiakkaan suuntaan mm. projek­tien hinnoit­telun läpinä­ky­vyy­tenä sekä työntekijöillemme sen kautta, että halutes­saan viestimme heille avoimesti, millai­sella hinnalla heidän työpa­nos­taan asiak­kaille tarjotaan. 

Kuinka kannamme vastuuta yhteis­kun­taan ja lähiyh­tei­söön liittyen?

Olemme tehneet yhteis­työtä eri oppilai­tosten kanssa ja tarjon­neet esimer­kiksi harjoit­te­lu­paik­koja tuoreille tulevai­suuden talen­teille. Sen lisäksi olemme tehneet yhteis­työtä esimer­kiksi Sarasen kanssa ja työllis­tä­neet henki­löitä, jotka ovat olleet pitkään työttömiä tai alanvaih­tajia. Blogistamme pääset lukemaan entisen työnte­ki­jämme Sadun tarinan.

Miililäisille tärkeä teema on ollut myös esimer­kiksi lasten ja nuorten liikunnan tukeminen ja olemmekin tukeneet mm. Keravan pesäpal­lo­seuraa tässä tarkoi­tuk­sessa. Toimimme myös WWF:n ja Unicefin kuukausi­lah­joit­ta­jina. Jouluna halusimme kantaa omat kortemme kekoon osallis­tu­malla Suomen Punaisen ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjes­tä­mään Hyvä joulu­mieli ‑keräyk­seen. Miililäisten yhtei­sestä toiveesta lahjoi­tuk­sella hankit­tiin vähäva­rai­sille perheille lahja­kort­teja, joilla he saivat ostaa ruokaa joulupöytään.

Lue lisää arvois­tamme ja ota rohkeasti yhteyttä, mikäli voimme olla avuksi joko projektin tiimoilta tai jos työsken­tely meillä kiinnostaa.