räätälöityjä
ohjelmisto­palveluita

Prosessikehitys

Prosessikehityksessä käyttä­mämme Event storming menetelmän avulla on mahdol­lista saada erittäin hyvä kokonais­kuva yrityksen IT-tietojärjestelmistä ja miten ne tukevat yrityksen liiketoimintaa.

Menetelmä on erittäin toimiva esim:

 • Monoliittisen järjes­telmän muunta­mi­sessa mikropalveluiksi
 • Tapahtumapohjaisissa mikro­pal­ve­lu­jär­jes­tel­missä

Suositeltu kesto mallin­nusworks­ho­pille on 2–3 päivää.

Event storming on italia­laisen Alberto Brandolinin kehittämä menetelmä.

arkkitehtuuri­suunnittelu

Tuotamme arkki­teh­tuu­ri­suun­ni­telman, joka tukee yrityk­sesi liike­toi­mintaa parhaalla mahdol­li­sella tavalla. Suunnitteluprojektin kesto ja hinnoit­telu sovitaan tapauskohtaisesti.

Full stack ‑ohjelmisto­kehitys

Tuotamme yrityk­sel­lesi ohjel­mis­to­ke­hi­tys­pal­ve­luita nykyai­kaisia ohjel­mis­ton­ke­hi­tys­me­ne­telmiä hyväk­si­käyt­täen. Projektin kesto ja hinnoit­telu sovitaan tapauskohtaisesti.

Teknologiat ja menetelmät

Käyttämämme tekno­lo­giat:

 • Java ja muut JVM pohjaiset ohjelmointikielet
 • .Net
 • React & Vue.js
 • Node.Js
 • Python
 • AI / ML työkalut
 • Azure
 • AWS
 • GCP


Työmenetelmät:

 • Agile (ketterät) prosessit (Scrum, Kanban, Safe)
 • Continuous Integration
 • DevOps
 • Mikropalvelut
 • Event Driven arkkitehtuuri
 • Domain Driven Design
 • Cloud native sovellukset

Ota meihin yhteyttä jotta voimme yhdessä löytää sopivimmat ratkaisut yrityk­senne tarpeisiin!