Siirry suoraan sisältöön

pieleen menneet ohjelmisto-
projektit

Olen törmännyt alla olevaan kuvasar­jaan useasti, kun pieleen menneitä IT-järjestelmäprojekteja on esitelty julki­suu­dessa. On kerrottu siitä, miten loppu­käyt­täjät unohdet­tiin ja miten järjes­telmä on käyttö­kel­voton. On hukattu paitsi aikaa myös rahaa ja muren­nettu uskoa siihen, että IT-järjestelmiä osattai­siin suunni­tella ja toteuttaa ammat­ti­mai­sesti. Usein myös syytetään järjes­tel­mä­toi­mit­tajia ahneiksi, joiden perim­mäinen tarkoitus on saattaa asiakas ns. toimit­ta­ja­luk­koon ja kerätä ainoas­taan asiakkaan rahat. 

Miili Consulting. Pieleen meenneet ohjelmistoprojektit. Sarjakuva erilaisista projektin toteutuskäsityksistä.

Uskon itse, että yksi ongelma pieleen menneissä ohjel­mis­to­pro­jek­teissa on se, että ollaan kiinnos­tu­neita enemmän teknii­kasta kuin itse loppu­tu­lok­sesta. Urani aikana olen ollut mukana monen­lai­sissa projek­tissa. Kaikenlaista on tullut nähtyä ja koettua. Myönnän myös olleeni mukana pieleen menneissä projek­teissa, kukapa ei olisi. 

Uran alkuvai­heessa tekniikka kiinnosti todella paljon ja oli melkeinpä tärkeämpää kuin liike­toi­min­nal­linen näkökulma. Uskoisin monella koulun­pen­kiltä alalle tulevalla olevan saman­laisia ajatuksia uran alkuvai­heessa. Tekniikasta pitää olla kiinnos­tunut ja aina kehittää itseään sekä seurata alan kehit­ty­mistä. Osaltaan koulutus on tähän syynä. Tärkeämpää on kuitenkin ymmärtää, mitä ollaan tekemässä ja miten IT-järjestelmiä voidaan siinä tukea. 

Tämä blogi tulee pureu­tu­maan siihen, miten ICT-tietotaidolla varus­tettu ohjel­mis­toark­ki­tehti voi omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että saisimme lukea enemmän onnis­tu­neista IT-projekteista kuin epäon­nis­tu­neista. Tulen kertomaan omakoh­taisia kokemuksia menneistä ja nykyi­sistä projek­teista sekä jakamaan itse hyviksi havait­se­miani neuvoja ja menetelmiä, miten IT-järjestelmän suunnit­te­luja tai arkki­tehti voi lisätä omaa ymmär­rys­tään raken­net­ta­vasta järjes­tel­mästä. Kerron myös omia näkemyk­siäni, miten IT-ammattilaisten koulu­tusta voitai­siin parantaa, jotta heillä olisi paremmat eväät suunni­tella toimivia järjestelmiä. 

Jos haluat tietää miten vältät ohjelmisto­projektin pieleen menon ja pääset askeleen lähemmäs onnis­tu­nutta projektia, selvitä ensin mitä projek­tilta vaaditaan.