Siirry suoraan sisältöön

tehokasta prosessi­kehitystä

Prosessikehitys

Miilillä prosessi­kehitys kattaa olemassa olevien proses­sien sekä tulevai­suuden tavoi­te­tilan mallin­ta­misen. Prosessikehitys pitää sisällään myös suunni­telman siitä, kuinka proses­seja voidaan kehittää, jotta mallin­nettu tavoi­te­tila voidaan saavuttaa. Prosessikehitys auttaa hahmot­ta­maan nykyistä toimin­ta­tapaa ja sitä, kuinka eri toiminnot linkit­tyvät toisiinsa ja vaikut­tavat yrityksen liike­toi­min­taan. Se auttaa myös tunnis­ta­maan tehok­kaasti proses­sien pullon­kau­loja, jotka poista­malla sääste­tään yrityksen resurs­seja ja paran­ne­taan asiakaskokemusta. 

Prosessien suori­tus­kyvyn seuraa­minen ja mittaa­minen ovat myös keskei­sessä roolissa proses­si­ke­hi­tyksen kannalta. Oikein valittu järjes­tel­mä­tuki mahdol­listaa tämän onnis­tu­misen vaivat­to­masti. Järjestelmätuki voidaan toteuttaa useam­malla eri tavalla, ja raken­namme sen vastaa­maan juuri teidän yrityk­senne tarpeisiin.

Event Storming-menetelmä Prosessikehityksen tukena

Prosessikehityksessä käytämme Event storming menetelmää, jonka avulla on mahdol­lista saada erittäin hyvä kokonais­kuva yrityksen IT-tietojärjestelmistä ja siitä, miten ne tukevat yrityksen liiketoimintaa. 

Menetelmä on erittäin toimiva esim:

  • Monoliittisen järjes­telmän muunta­mi­sessa mikropalveluiksi
  • Tapahtumapohjaisissa mikro­pal­ve­lu­jär­jes­tel­missä
  • Arkkitehtuurisuunnitelman tuotta­mi­sessa


Suositeltu kesto mallin­nusworks­ho­pille on 2–3 päivää. 

Event storming on italia­laisen Alberto Brandolinin kehittämä menetelmä. Voit lukea lisää menetel­mästä Brandolinin omilta netti­si­vuilta.

Prosessikehityksen lisäksi erityis­osaa­mis­tamme on myös mm. arkkitehtuuri­suunnittelu sekä full stack ‑ohjelmisto­kehitys vuosien kokemuksella. 

Ota meihin yhteyttä ja mietitään yhdessä sopivimmat ratkaisut juuri teidän yrityk­senne tarpeisiin!