Siirry suoraan sisältöön

arvoKESKEINEN miili

Miilin tarina

Miili Consulting on pieni ja ketterä, arvokeskeinen yritys. Yrityksemme syntyi perus­tajan halusta tarjota asiak­kail­leen liike­toi­min­ta­läh­töisiä IT-palveluita, joiden palava sydän ovat motivoi­tu­neet ja hyvin­voivat työntekijät. 

Miili sai alkunsa perus­ta­jamme lasten nimistä Miiko ja Linus. Nimi vaikutti juuri sopivalta, sillä heprean­kie­linen nimi Mili tarkoittaa myös luotto­ys­tävää. Me haluamme olla asiak­kaiden ja työnte­ki­jöi­demme luotet­tava kumppani koko matkan ajan, ja se on asia johon panos­tamme kaikessa toiminnassamme.

MIILIN ARVOT

Arvot ovat olleet meille tärkeitä perus­ta­mi­ses­tamme lähtien. Ne kitey­tyvät luotta­muk­seen, kuunte­le­mi­seen, kette­ryy­teen, oppimi­seen ja uudis­tu­mi­seen, sekä välittämiseen. 

Luottaen

Luottamus toimii kaiken toimin­tamme perustana. Se syntyy toimin­tamme rehel­li­syy­destä ja läpinä­ky­vyy­destä. Se tuo vapautta ja jousta­vuutta tekemi­seemme. Luotamme toisiimme ja annamme työto­ve­reil­lemme vapauden vaikuttaa työhönsä.

Kuunnellen

Kuuntelemme toistemme ideoita ja opimme innolla muilta. Kuuntelemme minkä­lai­sissa projek­teissa ja minkä­laisten tekno­lo­gioiden parissa työnte­ki­jämme haluai­sivat työsken­nellä. Kuuntelemme myös aidosti asiakasta ja tämän tarpeita. 

Ketterästi

Pienenä yrityk­senä pystymme toimimaan kette­rästi vailla ison organi­saa­tion taakkaa. Olemme nopeita uudis­tu­maan toimin­taym­pä­ristön ja asiakkaan muuttu­vien tarpeiden mukaan. 

Oppien ja uudistuen

Haastamme itsemme ja toisemme oppimaan uutta ja kehit­ty­mään. Tarjoamme mahtavat kehit­ty­mis­mah­dol­li­suudet juuri sinulle. Kasataan yhdessä henki­lö­koh­tainen kehit­ty­mis­suun­ni­telma ja laitetaan muutama serti­fi­kaatti kylkeen. Olemme niin sitou­tu­neita tukemaan opiskelua ja itsensä kehit­tä­mistä, että annamme sinulle mahdol­li­suuden opiskella jopa 15 tuntia kuukau­dessa työajalla!

Välittäen

Meille miili­läi­sille on tärkeää työnte­kijän arjessa mukana jousta­minen. Menemme työnte­kijän elämän­ti­lan­teiden mukaan ja joustamme. Elämme mukana. Teemme kaikkemme, jotta kaikilla olisi hyvä ja turval­linen olo. Pienessä ja kette­rässä yrityk­ses­sämme pystymme huomioi­maan jokaisen työnte­kijän yksilönä. Meillä on laajat työsuhde-edut, joilla haluamme tukea työnte­ki­jöi­demme hyvin­vointia. Yhtenä esimerk­kinä tästä liikun­taetu 400 euroa vuodessa ja mahdol­li­suus käyttää työajasta 1 tunti viikossa omaeh­toi­seen liikuntaan!

MIILI ON HYVÄN MIELEN TYÖPAIKKA

MIELI Suomen Mielenterveys ry on myöntänyt Miili Consultingille Hyvän mielen työpaikka® ‑merkin tunnus­tuk­sena Miilillä tekemäs­tämme työstä mielen­ter­veyden edistä­mi­seksi sekä pyrki­myk­ses­tämme kehittää organi­saa­tio­tamme vieläkin mieliys­tä­väl­li­sem­mäksi. Merkki on tunnustus paremman työelämän puolesta ponnis­te­le­ville työyh­tei­söille. Lue lisää merkistä ja MIELI ry:n palaut­teesta Miilille blogis­tamme.