Siirry suoraan sisältöön

tietoa miilistä

Miilin tarina

Miili Consulting on vuonna 2018 perus­tettu arvokeskeinen ja työnte­ki­jä­läh­töinen yritys. Yrityksemme syntyi perus­tajan halusta tarjota asiak­kail­leen liike­toi­min­ta­läh­töisiä IT-palveluita, joiden palava sydän ovat motivoi­tu­neet ja hyvin­voivat työntekijät. 

Miili sai alkunsa perus­ta­jamme lasten nimistä Miiko ja Linus. Nimi vaikutti juuri sopivalta, sillä heprean­kie­linen nimi Mili tarkoittaa myös luotto­ys­tävää. Me haluamme olla asiak­kaiden ja työnte­ki­jöi­demme luotet­tava kumppani koko matkan ajan, ja se on asia johon panos­tamme kaikessa toiminnassamme.

VASTUULLISUUS

Meille vastuul­li­suus, sekä sosiaa­linen, ekolo­ginen että talou­del­linen vastuu, on toimin­nas­samme tärkeää. Sosiaalisesta ja yhteis­kun­nal­li­sesta vastuul­li­suu­desta pidämme huolta tekemällä yhteis­työtä koulu­tus­lai­tosten kanssa, esimer­kiksi erityistä tukea tarvit­se­vien nuorten kanssa. Olemme työllis­tä­neet myös pitkään työttö­mänä olleita.

Sosiaalisesta vastuusta kertoo myös panos­tuk­semme työnte­ki­jöi­demme hyvin­voin­tiin ja mielen­ter­vey­teen. Meille on tärkeää, että työnte­ki­jämme voivat hyvin, näin he pystyvät myös palve­le­maan asiak­kai­tamme motivoi­tu­neesti ja iloisesti. Tunnustuksena tekemäs­tämme työstä työnte­ki­jöiden hyvin­voinnin edistä­mi­seksi, meille on myönnetty Hyvän mielen työpaikka® ‑merkki.

Taloudellisesta vastuusta kertoo mm. pyrki­myk­semme luoda kestäviä asiakas­suh­teita, luotta­muk­sella ja läpinä­ky­vyy­dellä. Olemme olleet mukana projek­teissa, joiden kulma­ki­venä on kestä­vyy­sa­jat­telu, kierto­ta­lous, sekä sosiaa­linen ja ekolo­ginen vastuul­li­suus. Olemme Unicefin kuukausi­lah­joit­taja, ja tuemme myös WWF:n toimintaa. Lue lisää vastuul­li­suus­teois­tamme.

MIILIN ARVOT

Arvot ovat olleet meille tärkeitä perus­ta­mi­ses­tamme lähtien. Ne kitey­tyvät luotta­muk­seen, kuunte­le­mi­seen, kette­ryy­teen, oppimi­seen ja uudis­tu­mi­seen, sekä välittämiseen. 

Luottaen

Luottamus toimii kaiken toimin­tamme perustana. Se syntyy toimin­tamme rehel­li­syy­destä ja läpinä­ky­vyy­destä. Se tuo vapautta ja jousta­vuutta tekemi­seemme. Luotamme toisiimme ja annamme työto­ve­reil­lemme vapauden vaikuttaa työhönsä.

Kuunnellen

Kuuntelemme toistemme ideoita ja opimme innolla muilta. Kuuntelemme minkä­lai­sissa projek­teissa ja minkä­laisten tekno­lo­gioiden parissa työnte­ki­jämme haluai­sivat työsken­nellä. Kuuntelemme myös aidosti asiakasta ja tämän tarpeita. 

Ketterästi

Pienenä yrityk­senä pystymme toimimaan kette­rästi vailla ison organi­saa­tion taakkaa. Olemme nopeita uudis­tu­maan toimin­taym­pä­ristön ja asiakkaan muuttu­vien tarpeiden mukaan. 

Oppien ja uudistuen

Haastamme itsemme ja toisemme oppimaan uutta ja kehit­ty­mään. Tarjoamme mahtavat kehit­ty­mis­mah­dol­li­suudet juuri sinulle. Kasataan yhdessä henki­lö­koh­tainen kehit­ty­mis­suun­ni­telma ja laitetaan muutama serti­fi­kaatti kylkeen. Olemme niin sitou­tu­neita tukemaan opiskelua ja itsensä kehit­tä­mistä, että annamme sinulle mahdol­li­suuden opiskella jopa 15 tuntia kuukau­dessa työajalla!

Välittäen

Meille miili­läi­sille on tärkeää työnte­kijän arjessa mukana jousta­minen. Menemme työnte­kijän elämän­ti­lan­teiden mukaan ja joustamme. Elämme mukana. Teemme kaikkemme, jotta kaikilla olisi hyvä ja turval­linen olo. Pienessä ja kette­rässä yrityk­ses­sämme pystymme huomioi­maan jokaisen työnte­kijän yksilönä. Meillä on laajat työsuhde-edut, joilla haluamme tukea työnte­ki­jöi­demme hyvinvointia. 

HYVÄN MIELEN TYÖPAIKKA

MIELI Suomen Mielenterveys ry on myöntänyt Miili Consultingille Hyvän mielen työpaikka® ‑merkin tunnus­tuk­sena Miilillä tekemäs­tämme työstä hyvin­voinnin ja mielen­ter­veyden edistä­mi­seksi, sekä pyrki­myk­ses­tämme kehittää organi­saa­tio­tamme vieläkin mieliys­tä­väl­li­sem­mäksi. Merkki on tunnustus paremman työelämän puolesta ponnis­te­le­ville työyhteisöille. 

ASIAKKAAT JA TEKNOLOGIAT

Miili tarjoaa asiak­kail­lensa liiketoiminta­lähtöistä ohjelmisto­konsultointia. Tarjoamme laajan skaalan ohjel­mis­to­ke­hi­tys­pal­ve­luita kette­rällä otteella, nykyai­kaisia ja asiakas­läh­töisiä tekno­lo­gioita käyttäen

Miili on asiak­kai­densa luotet­tava kumppani lukui­silla eri toimia­loilla, mm. finanssi- ja vakuu­tusala, tieto­lii­kenne, telecom, tietoturva-ala, teolli­suuden alat ja tervey­den­huollon ala. Asiakkaitamme löytyy pienistä startu­peista aina suuriin korporaatioihin.