paikkoja
ohjelmisto­alan osaajille

Miili Consulting syntyi halusta luoda IT-osaajille työpaikka, jossa työnte­ki­jöiden hyvin­vointi ja kehit­ty­minen ovat keskiössä. Pienenä konsult­ti­ta­lona tarjoamme joustavan työym­pä­ristön, jossa jokainen työnte­kijä huomioi­daan yksilönä ja vastataan juuri hänen tarpeisiinsa. 

Olemme jatku­vasti kiinnos­tu­neita osaavista ammattilaisista!

Juuri nyt haemme:

java backend ENGINEER

node.js backend ENGINEER

FRONTEND ENGINEER

Tarjoamme työntekijöillemme:

  • Kiinnostavat ja vaihte­levat projektit eri toimialoilta
  • Mahdollisuus vaikuttaa ja saada äänesi kuuluviin
  • Erinomaiset kehit­ty­mis­mah­dol­li­suudet, serti­fioin­teja ja kehittymissuunnitelma
  • Matkapuhelinetu
  • Lounas‑, liikunta- ja kulttuurietu
  • Itse valit­se­masi työvälineet
  • Kattava työter­veys­huolto (sisältäen mm. leikkaus­hoidot ja erilaiset terapiat)
  • Kattavat vapaa-ajan vakuutukset
  • Mahdollisuus jousta­vaan työskentelyyn
  • Pienen talon kyvykkyys huomioida sinut yksilönä

Etsimme jatku­vasti erilaisia IT-alan osaajia! Voit lähettää myös avoimen hakemuksen yhtey­den­ot­to­lo­mak­keella tai sähkö­pos­tilla osoit­tee­seen: rekry@miiliconsulting.com