Siirry suoraan sisältöön
Miili Consulting taustagrafiikka

ohjelmisto­kehittäjän pehmeät taidot

millaisia pehmeitä taitoja ohjelmisto­kehittäjä tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa?

Paljon esillä olleiden pehmeiden taitojen merkitys kasvaa huimaa vauhtia myös ohjel­mis­to­ke­hit­tä­jien työteh­tä­vissä. Tällaisia pehmeitä taitoja ovat kaikki yksilön ei-tekniset taidot ja ominai­suudet. Tässä artik­ke­lissa Miilin HR Lead Noora Leinonen avaa tarkemmin millaisia pehmeitä taitoja IT-rekrytoijat etsivät huippukandeilta. 

”Jo rekry­toin­ti­vai­heessa korostuu se, kuinka tärkeitä pehmeät taidot ovat. Pehmeitä taitoja omaavat kandit erottuvat ehdot­to­masti edukseen. Pehmeitä taitoja omaavat kandit menes­tyvät yleensä paremmin myös asiakas­haas­tat­te­luissa vuoro­vai­ku­tus­tai­to­jensa ansiosta”, kertoo Miilin HR Lead Noora Leinonen.

Projekteissa menes­ty­minen ja asiakkaan kanssa kommunikointi

Ohjelmistokonsultin vuoro­vai­ku­tus­taidot ja yhteis­työ­kyky ovat äärim­mäisen tärkeässä asemassa. Kun konsultti työsken­telee asiakas­pro­jek­teissa, hän toimii samalla edusta­mansa yrityksen kasvoina. Sopeutumiskyvystä on hyötyä, jotta konsultti sopeutuu uusiin asiakas­pro­jek­teihin ja erilai­siin tiimeihin. Parhaimmillaan konsul­tilla on myös hyvät ongelmanratkaisu- ja kriit­tisen ajattelun taidot sekä luovuutta, jotta hän voi auttaa asiakasta parhaalla mahdol­li­sella tavalla.

Tiimin hyvin­vointi

Hyvät pehmeät taidot omaava ohjelmisto­kehittäjä tulee hyvin toimeen tiimis­sään. Parhaimmassa tapauk­sessa hän luo hyvää yhteis­henkeä ympäril­leen, auttaa kolle­goi­taan ja pystyy ratkomaan risti­rii­ta­ti­lan­teita. Hän on sopeu­tu­vainen, muutok­selle avoin ja joustava. Hän pystyy ajatte­le­maan asioita muiden kannalta, on tunneä­lykäs ja omaa empatiakykyä.

Muutostilanteet ja kehit­ty­minen konsulttina

Pehmeisiin taitoihin kuuluu muutos­val­mius, ja tämä on erityisen tärkeää nyt ja tulevaisuu­dessa, kun työelä­määmme kuvaa enene­vissä määrin jatkuva muutos. Sopeutumiskyky on tärkeää, kun työsken­telee erilai­sissa asiakas­pro­jek­teissa ja pitää nopeasti sopeutua erilai­siin tiimeihin ja uusiin projekteihin. 

”Konsultille on tärkeää myös uteliai­suus ja halu oppia jatku­vasti uutta. Miili tukeekin ohjel­mis­to­ke­hit­tä­jiensä oppimista tarjoa­malla mahdol­li­suuden opiskella 15 h/ kk työajalla”, kertoo Miilin HR Lead Noora.

Tulevaisuudessa?

Pehmeiden taitojen merkitys kasvaa digita­li­saa­tion rinnalla. Kun ihmisten välinen vuoro­vai­kutus muuttuu digitaa­li­seksi, vuoro­vai­ku­tus­taidot tulevat entistä tärkeäm­miksi. Pehmeä osaaminen on erityisen tärkeää, sillä tekoäly ei pysty samaan.

Miilin pehmeät arvot

Miilillä nousevat esille pehmeät arvot johta­mi­sessa ja työkult­tuu­rissa. Miilin työyh­tei­sössä koros­tuvat avoimuus ja kehityksen tukeminen. 

Miilillä pyrimme luomaan merki­tyk­sel­lisiä urata­ri­noita, joissa työnte­ki­jöiden ja asiak­kaiden tarpeet ja toiveet kohtaavat, ja joissa tulevai­suuden pehmeitä taitoja omaavat ohjel­mis­to­ke­hit­täjät saavat tilai­suuden kasvaa ja kehittyä.

Kiinnostaako työsken­tely Miilillä tai onko teillä uusi talentti hakusessa? Lue lisää avoimista työpai­kois­tamme tai ota yhteyttä suoraan Nooraan.